FANDOMNếu bạn muốn refactor, điều kiện tiên quyết là phải có bộ kiểm thử chắc chắn. Ngay cả khi bạn có những công cụ có thể tự động hoá refactoring, bạn vẫn cần kiểm thử. Sẽ còn rất lâu nữa trước khi mọi thao tác refactor đều có thể thực hiện bằng công cụ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.